SF Politik i Assens Kommune - En kommune der hænger sammen

SF arbejder for frihed, lighed og fællesskab i en bæredygtig kommune, der tager den grønne omstilling alvorligt.

Hvis alle borgere skal have lige muligheder, er det nødvendigt med en stærk og velfungerende kommune. SF vil bruge sine pladser i byrådet til at bekæmpe den stigende ulighed. Hvis den enkelte borger skal have frihed til at udfolde sig som menneske, skal borgerne sikres lige vilkår. Uanset hvor man bor i kommunen og uanset hvor velhavende man er, skal man have mulighed for at deltage i lokale fællesskaber.
I SF opfatter vi ikke kommunens indbyggere og ansatte som kunder. Vi opfatter dem som borgere og medarbejdere – og de skal sikres størst mulig indflydelse på deres egen hverdag. Derfor bygger SF’s program på kravene om decentralisering og selvforvaltning.

På de kommende sider kan du læse om nogle af de pejlemærker, som SF-Assens vil arbejde efter i perioden 2022-2025.

 

Lige muligheder for alle børn

SF vil sikre det gode børneliv for alle børn i Assens Kommune. Minimumsnormeringerne er et vigtigt og historisk skridt væk fra 40 års konstante besparelser på børneområdet. Nu kommer der flere hænder til omsorg og vigtigt pædagogisk arbejde, der netop kan sikre lige muligheder for alle børn.

For SF er det vigtigt at styrke kvaliteten i daginstitutionerne og folkeskolen, hvor børn mødes på tværs af sociale lag. At børn mødes på tværs, er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark og for, at alle børn løftes og får lige muligheder.

 

Minimumsnormeringer på 0-6 års området

SF vil arbejde for, at der hurtigst muligt kan indføres minimumsnormeringer i Assens Kommune.  De ekstra hænder, der følger med minimumsnormeringerne, skal være uddannet personale, så den pædagogiske faglighed højnes i daginstitutionerne. Det vil sikre en bedre forebyggende indsats over for de børn, der har særlige behov.  SF vil også med flere hænder i børnehaverne bl.a. sætte fokus på sproglig understøttelse.

Ny forskning viser at, hvis man øger kvaliteten i børnehaver gennem særlig sproglig understøttelse, er det med til at mindske uligheden mellem børn med forskellige sociale baggrunde senere i livet.

SF vil sikre kvaliteten i dagplejen og derfor skal der sikres kompetenceudvikling og pædagogisk sparring i dagplejen, så den forsat vil være et attraktivt valg for forældrene i Assens Kommune. SF vil understøtte arbejdet med at tilbyde dagplejerne pædagogisk uddannelse.

På anlægssiden skal dagplejens fællesarealer renoveres og samtidigt skal det undersøges, om der skal etableres flere vuggestuer/pladser i Assens Kommune.

 

SF vil fokusere på:

-          Hurtigst mulig indførelse af minimumsnormeringer i Assens Kommune

-          At de ekstra hænder, minimumsnormeringerne tilfører, skal være uddannet personale

-          Sproglig understøttelse i børnehaverne

-          Kompetenceudvikling/uddannelse af dagplejere

-          Renovering af dagplejens legestuer

-          Muligheden for flere vuggestuer/pladser i Assens Kommune

-          At sikre forsat god hygiejne i alle institutioner

 

Folkeskolen

Der skal investeres massivt i folkeskolerne i Assens Kommune, så der kommer flere penge pr. elev. Midlerne skal bl.a. øremærkes til flere timer med to voksne. Det er ikke kun vuggestue- og børnehavebørn, der har brug flere voksne omkring sig. Det har især børn i indskolingen også. Man ved, at det er relationen mellem den voksne og eleven, der sikrer læringen. Og den relation kan skabes til flere børn i klassen, hvis der en ekstra voksen. SF-Assens ønsker lighed i skolen og det kræver en stærk folkeskole, hvor der er nok voksne til at sikre alle børns trivsel og læring.

Assens Kommune skal søge om at blive fritaget fra at gennemføre de nationale test. Der er inden for forskningen tvivl om virkningen af disse test – og om de ligefrem gør mere skade end gavn. I den situation bør hverken lærerresurser eller elevernes mentale overskud belastes af disse test.

SFO’erne har de senere år ikke været prioriteret i Assens Kommune; normeringen er alt for lav. Børn i indskolingen har brug for voksne, der kan guide dem til at danne sunde fællesskaber og lære dem vigtige sociale kompetencer både i undervisningen og når timen slutter.  Det er vigtigt for at sikre trivsel og undgå mobning, der kan få store konsekvenser for børn senere i livet.

SF vil fokusere på:

-          Flere penge pr. elev i folkeskolen, så der bl.a. sikres flere timer med to voksne i indskolingen

-          Fritagelse fra nationale test

-          Bedre normering i SFO’erne i Assens kommune

 

 

 

Kvalitet i sagsbehandlingen

For at sikre at borgerne får en god og respektfuld sagsbehandling, er det vigtigt, at sagsbehandlere har ordentlige arbejdsvilkår. Der skal ansættes nok sagsbehandlere til, at der på børne- og voksenområdet kan sættes ind tidligt og følges op på indsatserne. Antallet af sager skal med tiden nedbringes til 25-30 sager pr. medarbejder.
I børnesager skal der satses på netværksrådslagning, så barnets familie og netværk i højere grad tages med på råd tidligere i processen, således at barnet eller den unge kan blive i det nære miljø og evt. undgå en anbringelse. Alle børn og voksne med handicap skal inddrages i deres sagsbehandling, så deres ønsker og drømme afspejles i de indsatser kommunen igangsætter.  Ligeledes skal der sikres kvalitet i sagsbehandlingen, når et barn overgår til voksenområdet.

Gennem Socialministeriet kan man som kommune søge tilskud til en indsats på eksempelvis børneområdet. SF forslår derfor, at Assens Kommune skal ansøge ”den sociale investeringsfond” om midler til en relevant forebyggende indsats på børneområdet.


SF vil fokusere på:

-          Ansættelse af flere sagsbehandlere – Antallet af sager pr. medarbejder skal fastsættes til 25-30 sager på både voksen- og børneområdet

-          At sikre borgerinddragelse og netværksrådslagning i familiesager, så barnets netværk i højere grad kommer i spil

-          Alle børn og voksne med handicap skal sikres inddragelse i deres sagsbehandling

-          Der skal sikres kvalitet i sagsbehandlingen, når et barn overgår til voksenområdet

-          At ansøge ”den sociale investeringsfond” om midler til at forebygge på børneområdet

-          Forsat fokus på det forebyggende arbejde og helhedsorientering

-          Tidlig indsats og samarbejde, når børn går fra børneområdet til voksenlivet

 

 

 

En værdig ældrepleje

En værdig ældrepleje bør være en selvfølge. Inden for ældreplejen skal der ikke bare rettes op på de besparelser, der har været. Der skal også tilføres nye midler, som kan løfte kvaliteten, så alle ældre medborgere i Assens Kommune får en værdig ældrepleje. Ældre medborgere i Assens Kommune skal trænes og hjælpes til at være længst muligt i eget hjem for at forbedre deres sundhed og livskvalitet. Derfor skal den trænende hjemmepleje forsat udvikles. SF er modstander af at sætte ældreplejen i udbud til private udbydere. Der skal være lighed og tryghed for alle ældre medborgere i Assens Kommune.
Der skal satses på det forebyggende arbejde i forhold til de svage ældre. Alle +75 år skal have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

SF vil fokusere på:

-          Flere midler til hjemmeplejen, så kvaliteten for alvor kan blive løftet

-          At den trænende hjemmepleje forsat udvikles

-          Nej til udbud af hjemmeplejen til private leverandører

-          Støtte til frivillige foreninger for de ældre

 


Et rent miljø
De kommende års miljøpolitik bør især fokusere på at sikre øget biodiversitet, et renere vandmiljø i det åbne land samt rent drikkevand for de kommende generationer.

Det eksisterende princip, om at kommunalt ejede landbrugsarealer kun kan forpagtes til økologisk eller pesticidfri dyrkning, skal fastholdes. På samme måde vil SF insistere på at gennemføre den vedtagne hensigtserklæring om udfase den kommunale brug af sprøjtegifte i løbet af 2022. I forlængelse heraf skal kommunen arbejde målrettet med at inddrage borgerne i at lægge om til naturvenlige, giftfrie haver.
Kommunen skal i samarbejde med private lodsejere etablere flere og større sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten. I den kommende valgperiode skal der fx gennemføres en plan for, hvordan de i kommuneplanen kortlagte områder til potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser kan udlægges til vild natur eller ekstensiv drift.

Det fremtidige drikkevand skal sikres gennem beskyttelse af eksisterende grundvandsboringer og etablering af større sprøjtefrie zoner i indvindingsområderne. Særligt i den sydlige del af kommunen skal grundvandsressourcerne sikres gennem udlægning af store områder til sprøjtefrie skovarealer og/eller lysåbne græsarealer.

Samtidigt skal vi fastholde kommunens store indsats for et renere vandmiljø gennem naturgenopretning i form af eksempelvis etablering af flere vådområder, der mindsker udledningen af kvælstof og fosfor.

SF vil fokusere på:

- Drikkevandsinteresserne ved etablering af flere og større sprøjtefrie beskyttelseszoner

- Renere vandmiljø ved etablering af flere vådområder

- Totalt forbud mod sprøjtegifte på kommunens områder

- Mere vild natur gennem partnerskaber mellem kommunen, virksomheder samt private have- og lodsejere.

Klimaindsatsen
SF er garant for, at den vedtagne klimastrategi omsættes i konkrete handlinger. I den forbindelse skal der især fokuseres på at mindske CO₂-udledningen fra transport-, landbrugs- og energisektoren.
Kommunen skal gå foran ved at udskifte sine benzin- og dieselbiler med elbiler. Den kollektive trafik skal skifte til bæredygtige drivmidler. (Den nuværende Bågø-færge skal fx udskiftes med en el-færge). Gennem realisering af nye stiplaner og trafiksikkerhedsplaner skal cyklismen fremmes.
Der skal laves aftale med landmændene om at udfase dyrkningen af de mest kulstofrige lavbundsjorde, som kan oversvømmes og/eller omlægges til græsning. På samme måde skal kommunen opfordre til og facilitere øget biogasbehandling af gylle, ændret sammensætning af kvægfoder, øget præcisionsgødskning og brug af efterafgrøder.
På energiområdet er SF stor fortaler for at give tilladelse til solcelleanlæg og vindmøller. Alle kommunens bygninger skal energirenoveres. Borgeres individuelle olie- og gasopvarmning skal søges erstattet af varmepumper og fjernvarme uden fossile brændsler.
Derudover kan der igangsættes mange andre klima-initiativer, fx indførelse af klimavenlig mad i institutionerne, etablering af skolehaver, udstykning parceller til bæredygtige boliger, osv.
Endelig skal kommunen gøres robust over for følgerne af klimaforandringerne. Den strategiske planlægning skal bl.a. imødegå trusler om oversvømmelser. I forbindelse med klimasikringen af Assens havn skal der fx etableres en stormport ved indsejlingen. SF er positivt indstillet for at lade låntagning indgå i finansieringen af højvandssikringen af Assens havn og by.

SF vil fokusere på:

- CO₂-neutrale transportformer

- Partnerskaber med landmændene med henblik på at nedbringe CO₂-udledningen

- Vedvarende energiformer og renovering af kommunale bygninger

- Sikring mod de værste følger af klimaforandringer.

 

 

Kultur og Fritidspolitik
Fritids- og kulturpolitikken skal bidrage til den enkeltes frie udfoldelse. Disse udfoldelsesmuligheder skal være tilgængelige for alle uanset pengepung eller postnummer. Kommunen skal derfor sørge for, at der er gode rammer for, at den enkelte borger kan indgå i lokale fællesskaber.

Ud fra ovenstående principper vil SF bl.a. arbejde efter følgende pejlemærker:

Fritidspolitik

Forskelsbehandlingen af idrætsforeningerne skal afskaffes. Det er urimeligt, at foreninger, der træner indendørs, skal betale for leje af hallen, mens foreninger, der fx benytter kommunens udendørs boldbaner, slipper for at betale. Derfor skal foreningernes brug af hallerne gøres gratis. En afskaffelse af lokalelejen vil nemlig få stor betydning for mange klubber og foreninger. I dag bliver der brugt alt for mange frivillige kræfter på at få foreningerne til at hænge økonomisk sammen. Hvis der bliver givet fri adgang til hallerne, kan kræfterne i stedet bruges på det, som er foreningernes formål: At få flest muligt til at dyrke idræt.
SF vil også arbejde for, at der afsættes midler til bl.a. kunstgræsbaner, der ikke er til skade for miljøet. 

SF ønsker et bredt udvalg af idrætsforeninger med tilbud til både børn, unge og ældre. Det er vigtigt for sundheden og den sociale sammenhængskraft i Assens Kommune.

SF vil fokusere på:

-          Fri adgang til hallerne

-          At afsætte midler til udendørs idrætsanlæg

-          Midler der sikrer et bredere udvalg af idrætsforeninger

-          Etablering af mountainbike- og naturcykelstier.

 


Kulturpolitik


Biblioteker – mødesteder med kulturtilbud
Der skal fortsat være biblioteker i alle seks centerbyer. Det lokale bibliotek skal fungere som et uformelt lærings-, inspirations- og mødested, hvor der afholdes forskelligartede kultur- og debatarrangementer.
Men i dag er vi desværre en af de kommuner, som har de laveste biblioteksudgifter pr. indbygger. Hvis der i fremtiden skal sikres en tidssvarende formidling af både klassiske materialer som trykte bøger og e-bøger samt andre digitale ressourcer, skal der flere penge til. Der skal derfor arbejdes på, at biblioteksvæsnet efterhånden får et budget, der svarer til landsgennemsnittet. Det vil sige, at udgifterne pr. indbygger skal hæves så Assens Kommune ligger på landsgennemsnittet.


Museum for hele kommunen
Byrådet skal aktivt støtte Museum Vestfyns strategi om at være brobygger mellem kommunens forskellige dele, så det lykkes at få formidlingen ud til borgerne overalt i kommunen – også uden for museets fysiske bygninger. For at sikre interaktionen med borgerne skal Museum Vestfyn have mulighed for at benytte nye former for lokaler. Det kan fx ske i samarbejde med kommunale institutioner som skoler og biblioteker. Den kan også ske ved etablere et nyt, stort udstillingsområde, hvor der er tilstrækkeligt mange kvadratmeter til at tilgodese både formidling og publikumsfaciliteter (for eksempel i forbindelse med det nye bibliotek ved Assens havn).
Som den største tilskudsgiver skal kommunen insistere på, at museet fortsat skal have en videnskabelig stab bestående af mindst tre inspektører.

Kulturarvspolitik
Den lokale kulturarv er vigtig for identitetsskabelsen. På baggrund af liberaliseringen af planloven er det vigtigt, at der på tværs af de forskellige forvaltninger udarbejdes en kulturarvspolitik, der sikrer, udvikler og formidler den fysiske kulturarv. Udviklingen af en kulturarvspolitik betyder bl.a., at kommunen mere aktivt skal bruge resultaterne af det arbejde, som Museum Vestfyn udfører på baggrund museumslovens kapitel 8. På længere sigt skal kulturarvspolitikken integreres i kommuneplanen.

Et bredt kulturudbud
SF vil bidrage til at skabe et bredt kulturliv i hele kommunen. Det indebærer, at følgende fortsat kan regne med velvillig støtte: Musikskolen, Tobaksgården og Industrien, naturskolen på Bogø, teaterforeningerne, forsamlings- og klubhusene, ungdomskulturhuset, Terrariet og Fuglezoo samt de frie kulturmidler

 

SF vil fokusere på:

-          At bibliotekerne tilføres midler, så de kan udvikles som kulturelle mødesteder

-          At Museum Vestfyn får bedre rammer for at forske og formidle på et højt fagligt niveau

-          At der vedtages en offensiv kulturarvspolitik, der integreres med kommuneplanen

 

 

 

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Et velfungerende erhvervsliv er grundlaget for en stærk kommune med høj beskæftigelse og velstand. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken skal med andre ord sikre, at vi har råd til en god, kommunal velfærd.

SF vil sætte særlig fokus på:

Værdige ressourceforløb
Det er vigtigt, at flest mulige kontanthjælpsmodtagere bliver hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Men kommunen skal behandle sine syge borgere ordentligt.

Målrettet rådgivning og uddannelsestilbud til ledige
Der skal satses på særlige forløb, der giver ledige relevante og meningsfulde uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. For eksempel som de nuværende tilbud inden for social- og sundhedsuddannelserne.

Hurtig og smidig sagsbehandling for erhvervslivet
Når virksomheder og iværksættere henvender sig til kommunen, skal de mødes med en ubureaukratisk og dialogbaseret sagsbehandling.
Det gode samarbejde mellem Jobcenteret og de lokale erhvervsvirksomheder skal videreudvikles til gavn for både virksomheder og ledige.

 

 

Økonomi og planlægning

Byrådets brug af kommuneplanen reduceres ofte til administrationen af de fysiske arealer. Men SF ønsker, at kommuneplanen i højere grad skal bruges offensivt som en helhedsorienteret strategi, der omfatter kommunens mange forskellige mål og visioner. I den forbindelse forestiller vi os, at økonomiudvalget i højere grad kan bruge kommuneplanen som styreværktøj, når der arbejdes med den overordnede, tværfaglige og strategiske udvikling. I det strategiske arbejde vil SF især fokusere på:


- En decentral udvikling
Planstrategien skal sikre, at flest mulige lokalområder kan være så attraktive, at nye tilflyttere får lyst til at bosætte sig – og dermed være med til at forbedre skattegrundlaget for hele kommunen. Derfor vil SF modarbejde tendenserne til yderligere centralisering.

- Medarbejderansvar
Det er vigtigt, at økonomiudvalget afholder flere årlige møder, hvor repræsentanter for de ansatte kan komme i direkte dialog med politikerne.

- Økonomisk overblik
Økonomiudvalget har ansvaret for den økonomiske udvikling i kommunen, og det er derfor vigtigt, at der er en tæt opfølgning på de økonomiske nøgletal i løbet af året. Hvis der er tegn på ændringer, er det vigtigt, at der orienteres om dette til hele byrådet.