SF Politik i Assens Kommune - En kommune der hænger sammen

 

SF arbejder for frihed, lighed og fællesskab i en bæredygtig kommune, der tager den grønne omstilling alvorligt.
Hvis alle borgere skal have lige muligheder, er det nødvendigt med en stærk og velfungerende kommune. SF vil bruge sine pladser i byrådet til at bekæmpe den stigende ulighed. Hvis den enkelte borger skal have frihed til at udfolde sig som menneske, skal borgerne sikres lige vilkår. Uanset hvor man bor i kommunen og uanset hvor velhavende man er, skal man have mulighed for at deltage i lokale fællesskaber.
I SF opfatter vi ikke kommunens indbyggere og ansatte som kunder. Vi opfatter dem som borgere og medarbejdere – og de skal sikres størst mulig indflydelse på deres egen hverdag. Derfor bygger SF’s program på kravene om decentralisering og selvforvaltning.

Herunder kan du læse om nogle af de pejlemærker, som SF-Assens vil arbejde efter.

Børn og uddannelse

SF vil arbejde for at forbedre vilkårene for kommunens børn. Alle børn skal opleve et godt, trygt og stimulerende miljø i deres daginstitution eller skole. SF vil investere i børnene, så der bliver mere tid til hvert enkelt barn. Forudsætningen for bedre trivsel er gode normeringer og veluddannede ansatte.
SF ønsker en decentral institutions- og skolestruktur. Derfor kunne vi ikke støtte den uigennemtænkte hovsa-beslutning om at lukke to skoler og en overbygning.

På børne- og ungeområdet vil SF især fokusere på:

Flere voksne i daginstitutionerne
Vuggestuer og børnehaver skal tilgodeses, så der bliver råd til at ansætte flere pædagoger. Vi skal have sænket antallet af børn pr. ansat, så der bliver mere tid til det enkelte barn.
 
Pædagogerne skal klædes på til inklusion
Der skal udarbejdes en plan, så alle kommunens pædagoger kan få tilbud om at blive uddannet i social inklusion. Uddannelsestilbuddet kan fx tilbydes som modul i den pædagogiske diplomuddannelse i samarbejde med University College Lillebælt.

Tværfaglig og hurtig sagsbehandling omkring udsatte børn
På baggrund af erfaringerne fra projektet ”Hel familie” skal der ske en styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, socialrådgivere og sundhedsplejen. Der skal fx i højere grad gøres brug af faste familiementorer, som har den overordnede kontakt til den enkelte udsatte familie.

Overbygning i begge Tommerup’er
Straks efter valget vil SF forsøge at skaffe flertal for at annullere beslutningen om flytte Tommerup Skoles overbygning til Tallerupskolen, således at der igen fra august 2018 er tilbud om fuld overbygning på begge skoler.

Flere midler til skolerne
Assens Kommunes skolevæsen er blevet det billigste på Fyn, hvilket vi ikke kan være stolte af. Derfor skal de seneste besparelser modificeres ved, at vi hæver beløbet pr. elev med minimum 1200 kr. pr. elev fra januar 2018. Skolerne skal tilføres yderligere midler i årene fremover, og det vil SF arbejde hårdt for i de kommende budgetforhandlinger.

Lokale skoler
Når skolerne modtager samme beløb pr. barn, kan der ikke spares penge ved at flytte rundt på eleverne. SF vil derfor modarbejde, at der sker en yderligere centralisering af skolevæsnet. Vores udgangspunkt er derfor, at der ikke skal lukkes flere skoler i den kommende valgperiode.

Man skal gå til præst i fritiden
Der skal ikke være nogen tvivl om, at Assens Kommune har en religiøs neutral skole. Det betyder bl.a., at konfirmationsforberedelsen bør lægges uden for normal skoletid.

Social- og sundhedspolitik

Social- og sundhedspolitikken skal bidrage til at skabe mere lighed og retfærdighed. Der skal satses på borgerrettet forebyggelse, så vi højere grad undgår, at sygdom opstår. SF vil på den baggrund arbejde efter følgende pejlemærker:

Tid til god sagsbehandling
For at sikre at borgerne får en god og respektfuld sagsbehandling, er det vigtigt, at socialrådgiverne har ordentlige arbejdsvilkår, så de kan tage sig ordentligt af borgerne. Det er fx vigtigt, at der er ansat sagsbehandlere nok til at gennemføre en tidlig indsats for udsatte familier; antallet af sager skal med tiden nedbringes til 25-30 sager pr. medarbejder.
I børnesager skal der satses på netværksrådslagning, så barnets familie og netværk i højere grad tages med på råd tidligere i processen, således at barnet eller den unge kan blive i det nære miljø og evt. undgå en anbringelse.

Et aktivt liv for demente
Med det stigende antal demensramte er der brug for nytænkning. Tiden er ved at løbe fra de små dementafsnit på de eksisterende plejecentre. Der bør i højere grad satses på selvstændige boenheder, hvor den enkelte demensramte får mulighed for aktivt samvær med beboere med samme baggrund og interesser. Måske kan man på længere sigt i samarbejde med nabokommunerne etablere en ”demenslandsby” med forskellige livsstilsafdelinger.

Styrket aktivitetsindsats på plejecentre
Når man oplever funktionstab (fx som følge af alderdom), skal man have mulighed for at have et liv, som ligger så tæt som muligt på det liv, man tidligere har haft. Derfor er det vigtigt, at der er fastansatte aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene.

Ligestilling for handicappede
Mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelse. Derfor skal der eksempelvis etableres et bofællesskab for unge handicappede i alderen 18-30 år, så man kan imødekomme disses behov for at indgå i en ”ungekultur”.

Længst muligt i eget liv
Den trænende hjemmepleje skal fortsat udvikles, så den funktionshæmmede borger kan mestre mest muligt i eget liv og få en sund tilværelse med høj livskvalitet. Samtidig er det vigtigt at videreføre tankegangen bag ”Eden Alternative”, så man modvirker systemskabte oplevelser af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Sikker leverance af hjemmepleje
Det stigende antal private leverandører af serviceydelser har øget utrygheden for de borgere som modtager ydelser fra private virksomheder. I tilfælde af konkurs skal kommunen med meget kort varsel overtage leverancerne af hjælp til eksempelvis de ældre. Derfor skal kommunen i kontrakten med private leverandører stille krav om en anfordringsgaranti, der sikrer, at kommunen kan få dækket alle sine udgifter, hvis den private leverandør går konkurs eller i betalingsstandsning.
Hvis kommunen forlader godkendelsesmodellen til fordel for udbudsmodellen, bør der fastsættes et maksimum på to leverandører, hvoraf den kommunale leverandør skal være den ene.

Miljø og teknik

I arbejdet for en bæredygtig fremtid, hvor vi tager hånd om både mennesker og natur, vil SF især fokusere på:

Rent vand
På baggrund af forslag fra SF har kommunen planlagt at rejse en 60 hektar stor skov nordøst for Assens by. Formålet er at sikre rent grundvand i indvindingsoplandet til Mariendal Vandværk, som leverer halvdelen af det drikkevand, som bruges i kommunen. Men SF vil arbejde målrettet for, at der gennemføres lignende skovrejsningsprojekter, så vi får fjernet forureningstruslerne mod grundvandet i resten af kommunens indvindingsområder.
Samtidig skal der gøres en større indsats for et renere vandmiljø. Kommunen skal gå foran ved at gennemføre et totalt forbud mod brug af sprøjtegifte på kommunens områder. Desuden skal de kommunalt ejede arealer kun kunne bortforpagtes med klausul om, at jorden skal dyrkes efter økologiske principper. Endelig skal der satses på aftaler med landmændene om at fjerne kvælstof fra vandmiljøet ved hjælp af energipil og ved at øge antallet af vådområder.

Bedre adgang til mere natur
Grønne korridorer med stiforbindelser skal knytte naturområderne sammen, ikke bare for at sikre de rekreative muligheder, men i høj grad for at give dyr og planter mulighed for at sprede sig naturligt trods barrierer som intensivt dyrkede marker, motorveje og bebyggelse.
Kommunen skal gøre en mere aktiv indsats for at registrere og bevare eksisterende stier. Der skal føres en benhård linje over for grundejere, som bortpløjer stierne. Desuden skal der lægges en overordnet plan for oprettelse af flere natur- og trampestier.

Flere cykelstier
Mange forældre er bange for at lade deres børn cykle til skole eller fritidsaktiviteter, fordi vejene er for farlige. Derfor skal anlæg af nye cykelstier prioriteres højere.

Kultur- og fritidspolitik

Fritids- og kulturpolitikken skal bidrage til den enkeltes frie udfoldelse. Disse udfoldelsesmuligheder skal være tilgængelige for alle uanset pengepung eller postnummer. Kommunen skal derfor sørge for, at der er gode rammer for, at den enkelte borger kan indgå i lokale fællesskaber.

Ud fra ovenstående principper vil SF bl.a. arbejde efter følgende pejlemærker:

Fri adgang til hallerne
Forskelsbehandlingen af idrætsforeningerne skal afskaffes. Det er urimeligt, at foreninger, der træner indendørs, skal betale for leje af hallen, mens foreninger, der fx benytter kommunens udendørs boldbaner, slipper for at betale. Derfor skal foreningernes brug af hallerne gøres gratis. En afskaffelse af lokalelejen vil nemlig få stor betydning for mange klubber og foreninger. I dag bliver der brugt alt for mange frivillige kræfter på at få foreningerne til at hænge økonomisk sammen. Hvis der bliver givet fri adgang til hallerne, kan kræfterne i stedet bruges på det, som er foreningernes formål: At få flest muligt til at dyrke idræt.

Biblioteker – mødesteder med kulturtilbud
Der skal fortsat være biblioteker i alle seks centerbyer. Det lokale bibliotek skal fungere som et uformelt lærings-, inspirations- og mødested, hvor der afholdes forskelligartede kultur- og debatarrangementer.
Men i dag er vi desværre en af de kommuner, som har de laveste biblioteksudgifter pr. indbygger. Hvis der i fremtiden skal sikres en tidssvarende formidling af både klassiske materialer som trykte bøger og e-bøger samt andre digitale ressourcer, skal der flere penge til. Der skal derfor arbejdes på, at biblioteksvæsnet efterhånden får et budget, der svarer til landsgennemsnittet. Det vil sige, at udgifterne pr. indbygger skal hæves fra omkring 390 kr. til omkring 450 kr.

Museum for hele kommunen
Kommunen skal aktivt støtte museets strategi ”historien er overalt”, så det lykkes at få formidlingen ud til borgerne overalt i kommunen – også uden for museets fysiske bygninger. For at sikre interaktionen med borgerne skal Museum Vestfyn have mulighed for at benytte nye former for lokaler. Det kan fx ske i samarbejde med kommunale institutioner som skoler og biblioteker.
Som den største tilskudsgiver skal kommunen insistere på, at museet fortsat skal have en videnskabelig stab bestående af mindst tre inspektører.

Kulturarvspolitik
Den lokale kulturarv er vigtig for identitetsskabelsen.
På baggrund af liberaliseringen af planloven er det vigtigt, at der på tværs af de forskellige forvaltninger udarbejdes en kulturarvspolitik, der sikrer, udvikler og formidler den fysiske kulturarv. Udviklingen af en kulturarvspolitik betyder bl.a., at kommunen mere aktivt skal bruge resultaterne af det arbejde, som Museum Vestfyn udfører på baggrund museumslovens kapitel 8. På længere sigt skal kulturarvspolitikken integreres i kommuneplanen.

Stadsarkiv
Der skal ansættes en stadsarkivar, så Assens Kommune kan leve op til Arkivlovens § 7.
Stadsarkivaren skal for det første sikre bevaringen og registreringen af de ældre kommunale arkivalier, der opbevares på Brahesholmskolen. For det andet skal stadsarkivaren sikre, at arkivalierne gøres tilgængelige for borgere, forskere og andre myndigheder; stadsarkivaren skal vejlede brugerne i benyttelse af arkivalierne. Stadsarkivaren skal for det tredje fungere som arkivfaglig konsulent for de lokalhistoriske arkiver.

Et bredt kulturudbud
SF vil bidrage til at skabe et bredt kulturliv i hele kommunen. Det indebærer, at følgende fortsat kan regne med velvillig støtte: Musikskolen, Tobaksgården og Industrien, naturskolen på Bogø, teaterforeningerne, forsamlings- og klubhusene, ungdomskulturhuset, de udendørs sportsanlæg, Terrariet og Fuglezoo, skolehaverne ”Ellevilde haver”, puljen til ”kultur i børnehøjde” samt de frie kulturmidler

Innovation og medborgerskab

Innovation- og medborgerskabsudvalget skal nedlægges! Politikområder som velfærdsteknologi og frivilligt socialt arbejde skal overføres til Social- og Sundhedsudvalget, mens arbejdet med øvrige former for aktivt medborgerskab samt ”kultur i børnehøjde” skal overføres til Kultur- og Fritidsudvalget. Den digitale infrastruktur (herunder mobil- og bredbåndsløsninger) hører hjemme i Miljø- og Teknikudvalget. Samtidig skal Økonomiudvalget stille sig i spidsen for den overordnede, tværfaglige og strategiske udvikling.

I tiden frem til udvalgets nedlæggelse vil SF sætte særlig fokus på:

Forskelligartede lokalråd
De seneste års satsning på dannelse af lokalråd er tegn på, at kommunalreformen skabte en kommune, der var for stor og at der blevet for langt mellem politikerne og de lokale borgere.
Under etableringen af den nuværende lokalrådsmodel var der tendens til topstyring og ensretning fra kommunens side. Men SF ønsker, at de eksisterende borgergrupper fra de små lokalsamfund skal have langt lettere adgang til at fungere som selvstændige lokalråd. Borgerforeninger og landsbylaug skal fx ikke tvinges til at ændre deres vedtægter eller indsende begrundede ansøgninger for at opnå officiel anekendelse. I stedet skal der åbnes for at aftale lokale modeller, der sikrer at alle lokale borgere kan deltage i foreningens lokalrådsfunktion, uanset om de er medlemmer eller ej.

Frivilligt socialt arbejde
De frivillige organisationer, boligselskaber og foreninger spiller en stor rolle i det socialpolitiske arbejde, når det handler om at forebygge ensomhed og social udstødning. Derfor er det vigtigt, alle statslige bloktilskudsmidler til frivilligt socialt arbejde går ubeskåret til deres formål.

Velfærdsteknologi
Plejekrævende borgere er ofte nødt til at tilrettelægge deres daglige gøremål efter, hvornår plejepersonalet kommer forbi. Men ved hjælp af velfærdsteknologi kan disse borgere opleve øget frihed. Der skal satses meget mere på teknologier, så de plejekrævende borgere selv kan bestemme, hvornår de vil gøre så dagligdags ting som at rede hår, tage strømper på og gå toilettet. Det kan samtidigt frigøre tid og ressourcer til de ”varme hænder”, som der ikke bliver mindre brug for i fremtiden.

Konkret sprogbrug i stedet for nysprog
Innovation, kreative teknikker og positiv tænkning er blevet buzzwords i den offentlige sektor. Men reelle problemer bliver ikke mindre problematiske af at blive omdøbt til ”udfordringer” eller lignende varmluftsbegreber.
Hvis kommunen virkelig ønsker at innovere sin virksomhed, kræver det først og fremmest selvindsigt, beslutsomhed og målrettet arbejde. Hvis innovation skal føre til en ændret kultur, må der gives vide rammer for kritik: Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at fremkomme med sin kritik uden at frygte for personlige konsekvenser.
I stedet for at bruge energien på ordrige dokumentations- og evalueringsplaner, skal der laves kritiske analyser, der blotlægger de konkrete problemer, så de kan løses. Medarbejderne skal ikke bruge tiden på dokumentation og selvevaluering – men på at løse saglige opgaver.
 
Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget skal nedlægges! Erhvervspolitikken skal overføres til Økonomiudvalget, mens beskæftigelsespolitikken hører hjemme i Social- og Sundhedsudvalget. Politikområder som turisme og fysisk planlægning skal overføres til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Et velfungerende erhvervsliv er grundlaget for en stærk kommune med høj beskæftigelse og velstand. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken skal med andre ord sikre, at vi har råd til en god, kommunal velfærd.

I tiden frem til udvalgets nedlæggelse vil SF sætte særlig fokus på:

Værdige ressourceforløb
Det er vigtigt, at flest mulige kontanthjælpsmodtagere bliver hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Men kommunen skal behandle sine syge borgere ordentligt. Assens Kommune har været for hårdhændet i jagten på den sidste rest af arbejdsevne. Der skal sættes en stopper for udsigtsløse arbejdsprøvninger som fx sengepraktikker.

Målrettet rådgivning og uddannelsestilbud til flygtningekvinder
Mange kvindelige flygtninge har aldrig været på et arbejdsmarked. Hvis vi skal sikre deres ligestilling, kan vi tage ved lære af den såkaldte Odense-model, der har fået et overraskende stort antal kvinder i uddannelse eller arbejde. Der skal satses på særlige forløb, der giver flygtningekvinderne relevante og meningsfulde uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Hurtig og smidig sagsbehandling for erhvervslivet
Når virksomheder og iværksættere henvender sig til kommunen, skal de mødes med en ubureaukratisk og dialogbaseret sagsbehandling.
Det gode samarbejde mellem Jobcenteret og de lokale erhvervsvirksomheder skal videreudvikles til gavn for både virksomheder og ledige.

Økonomi og planlægning

Byrådets brug af kommuneplanen reduceres ofte til administrationen af de fysiske arealer. Men SF ønsker, at kommuneplanen i højere grad skal bruges offensivt som en helhedsorienteret strategi, der omfatter kommunens mange forskellige mål og visioner. I den forbindelse forestiller vi os, at økonomiudvalget i højere grad kan bruge kommuneplanen som styreværktøj, når der arbejdes med den overordnede, tværfaglige og strategiske udvikling. I det strategiske arbejde vil SF især fokusere på:

En decentral udvikling
Planstrategien skal sikre, at flest mulige lokalområder kan være så attraktive, at nye tilflyttere får lyst til at bosætte sig – og dermed være med til at forbedre skattegrundlaget for hele kommunen. Derfor vil SF modarbejde tendenserne til yderligere centralisering.

Medarbejderansvar
Det er vigtigt, at økonomiudvalget afholder flere årlige møder, hvor repræsentanter for de ansatte kan komme i direkte dialog med politikerne.

Økonomisk overblik
Økonomiudvalget er ansvarlig for den økonomiske udvikling i kommunen, og det er derfor vigtigt, at der er en tæt opfølgning på de økonomiske nøgletal i løbet af året. Hvis der er tegn på ændringer, er det vigtigt, at der orienteres om dette til hele byrådet.